תקנון תנאי שימוש באפליקציית Point.

 • הוראות כלליות והגדרות
  1. למונחים הבאים תהיה המשמעות שבצידם:
   1. האפליקציה "Point".
   2. "המפעילים" או "מפעילי השירות" – "Webc".
   3. "משתמש" או "משתמשים" – כל סוגי המשתמשים, בין הרשומים באפליקציה ובין הלא רשומים בו, משלמים או לא משלמים לשירות.
   4. "נותן שירות" – כל מפעילי שירותים אחרים, ספקים ומפעילים סלולריים אשר יציעו או יתנו את שירותיהם באפליקציה ו/או באפליקציה.
   5. "שירות/שירותים" – כלל השירותים הניתנים באפליקציה או באתר ובכלל זה שירות הודעות סמס ונוטיפיקציות מובייל.
  2. האפליקציה נמצאת בבעלותה ובהפעלתה הבלעדיים של “webc”, קרי המפעילים. הפניה למפעילים הינה באמצעות [email protected].
  3. יש לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי שימוש אלו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, הינך נדרש לצאת מהאפליקציה ולא לעשות בו כל שימוש.
   השימוש באפליקציה, ואף תחילת השימוש בו, או צפייה בתכניו מעידים על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו. בנוסף, המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן הקשורה, במישרין או בעקיפין, לשימושים באפליקציה.
  4. התנאים וההוראות שבתקנון זה הינן בנוסף לכל ההוראות ותנאי שימוש אחרות המצויות באפליקציה, באופן שכל שימוש באפליקציה ו/או שימוש באחת ממערכות האפליקציה ו/או אפליקציה ו/או שירות באפליקציה יהיו כפופים לתנאי השימוש שבתקנון זה וזאת בנוסף לכל תנאי השימוש הנוספים ו/או המיוחדים הקבועים באפליקציה. במקרה של סתירה או אי התאמה בין מי מהוראות תקנון זה לבין מי מהוראות ו/או תנאי שימוש באפליקציה תגברנה הוראות תקנון זה.
  5. מפעילי האפליקציה רשאים, מעת לעת, וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת למשתמש, לבצע כל שינויים באפליקציה ובכלל זה בתכניו, בעיצוב האפליקציה, בשירותיו הטכניים, בהיקף השירותים השונים ובכל היבט הכרוך בהם.
  6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש.
  7. האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לתאגידים ולכל גופים משפטיים בצורה שווה.8.
  8. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. כמו כן, אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת המפעילים.

 

2. תמיכה

בעלי השירות אינם מתחייבים לזמינות כלשהי של צוות תמיכה טכנית עבור המשתמשים.

ביטול עסקה

לבקשות עבור ביטול עסקה יש לפנות במייל [email protected] או 

בטלפון 058-704-0933, או באפליקציה, כפתור "צור קשר" בתפריט.

החיובים במערכת במסלול תשלום premium הינם "ריטיינר חודשי", תשלום מתחדש חודשי. במקרה של ביטול העסקה הלקוח יחוייב באופן יחסי למועד החיוב האחרון.

זמן אספקה

תשלום עבור מסלול premium מקנה אפשרות מיידית לשימוש ביכולות המורחבות באפליקציה, במקרה של כשל בתהליך יש לפנות במייל [email protected] או 

בטלפון 058-704-0933, או באפליקציה: כפתור "צור קשר" בתפריט.

3. פרטיות, שיתוף התוכן והמידע שלך

  1. מפעילי האפליקציה פועלים לשמור על פרטיותך. הצהרת פרטיות זו מתייחסת לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באפליקציה ובשירותים שהאפליקציה מספק, אך הם אינם חלים על אפליקציהים ו/או שירותים של צדדים שלישיים המפורסמים באפליקציה.
  2. המשתמש מאשר למפעילי האפליקציה לבצע בקרה ו/או פיקוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו על השימוש באפליקציה ובשירותיו. 
  3. מפעילי האפליקציה שומרים לעצמם את הזכות לאסוף מידע אישי שנמסר על ידך, כגון: שמך, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ותנועות שימוש באפליקציה.
  4. לקוח המעוניין במחיקת פרטיו המזהים לצמיתות נדרש לפנות אל הכתובת https://point-app.net/data-deletion/ ולמלא את הטופס לבקשת מחיקת מידע אודות לקוח.
  5. יכול ויהיו שירותים באפליקציה אשר יוצעו ו/או יינתנו ו/או אשר יהיו תוצאה של שיתוף פעולה עם חברות ו/או מפעילים אחרים. במידה ותירשם לקבלת שירותים אלה או תעשה בהם שימוש עשויים מפעילי האפליקציה ו/או החברות ו/או המפעילים האחרים לקבל מידע שנאסף אודות המשתמש.
  6. מפעילי האפליקציה רשאים להשתמש במידע אודות המשתמש לצורך תפעול ושיפור האפליקציה, השירותים והתכנים שהיא מציעה. 
  7. המשתמש מאשר קבלת מידע פרסומי ועדכונים מאת מפעילי האפליקציה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון עמם נרשם לשירות ו/או ניתנו למפעילי האפליקציה באמצעות האפליקציה והשירותים הניתנים בהם.
  8. מפעילי האפליקציה עשויים לשכור ו/או לקבל שירותים מסויימים ו/או מוגבלים מחברות אחרות ו/או מפעילים אחרים לשם אספקתם ללקוחותיהם כגון: טיפול בעיבוד ובהעברה של הודעות דואר, העברת הודעות סמס ועיבוד תשובות להודעות סמס, מתן תמיכה ללקוחות, עיבוד של תשלום מקוון וכו'. במקרה זה וככל שיידרשו, מפעילי האפליקציה יספקו מידע על פרטי המשתמש באופן מינימלי הדרוש לחברות ו/או למפעילים האחרים האמורים על מנת לספק שירותים אלה ולמטרה זו בלבד.
  9. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, מפעילי השירות יהיו רשאים לחשוף ו/או להשתמש במידע  האישי שלך, ככל שיידרש עפ"י החוק ו/או בכל אחד מן המקרים הבאים:
   1. בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה לשם מניעת נזק לגופו של המשתמש ו/או לרכושו ו/או לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי.
   2. בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין המפעילים.
   3. במקרה שבו הפר המשתמש את תנאי השימוש בשירות או את תנאיו של כל הסכם אחר שאישרת במסגרת פעילותו בשירות, או אם ביצע ו/או ינסה לבצע באמצעות השירות או בקשר איתו, כל פעולה לכאורה בניגוד להוראות כל דין.
   4. בכל מקרה בו יחליטו המפעילים להפעיל את השירות ו/או הפעילות בו במסגרת תאגיד אחר ו/או מיזוג הפעילות בשירות עם פעילותו של צד שלישי ו/או במקרה של מיזוג עם גוף אחר, יהיו המפעילים רשאים ליתן ו/או להעביר לתאגיד ו/או לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בשירות וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, וזאת בכפוף לכך כי התאגיד ו/או הגוף החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 
   5. למרות האמור להעיל, פרטי כרטיס אשראי לא ימסרו לשום גורם צד שלישי שאינו ספק התשלומים המוגדר ע"י webc.
   6. במקרה בו ניתן צו שיפוטי המורה למפעילים לתת ו/או למסור ו/או להעביר את פרטיך או כל מידע אודותיך המצוי בידם לצד שלישי כמפורט בצו.

4. בטיחות

  1. מפעילי השירות מפעילים טכנולוגיות אבטחה בכדי לאבטח מידע השמור בשירות ובכלל זה להגן על המידע האישי שלך המוזן אליו.
  2. טכנולוגיות האבטחה נועדו למזער את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי השירות ובכך להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא הרשאה. אך אין בכך כדי להקנות חסינות מוחלטת לשירות ולמשתמשים בו מפני חדירה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו במקרה של פריצה ו/או חדירה שלא כדין לחומרי המחשב בשירות ו/או לשם שיבוש פעולתו, ובמקרה זה מפעילי השירות לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד, בין במישרין ובין בעקיפין, שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  3. עם זאת, מרגע גילוי הגישה ו/או החדירה ו/או הפריצה הבלתי מורשים כאמור, יפעלו מפעילי השירות במהירות האפשרית כדי למנוע, ככל שניתן, גישה למידע הנשמר בשירות.
 •  5. קבצי עוגייה
  1. השירות עושה שימוש בקבצי עוגייה (cookie) וCache כדי לסייע למשתמש לבצע התאמה אישית לחוויית השימוש שלו.
 •  6. פניות אל בתי עסק
  1. המשתמש מתחייב לספק מידע נכון ומדויק אודותיו ואודות פנייתו לנותן שירות כפי שהתבקש בטופס הפנייה ו/או בכל אמצעי אחר המופיע בשירות ו/או באפליקציה.
  2. מפעילי האפליקציה שומרים לעצמם את הזכות בכל עת לסרב להעביר פניה לנותן שירות או למחוק פנייה שכזו כאשר לדעתם יש בפניה זו משום הפרה של מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולה לפגוע באפליקציה ו/או במפעילי האפליקציה ו/או בצד שלישי כלשהו. 
  3. האחריות ליצירת הקשר עם המשתמש שהשאיר פרטים באמצעות טופס פנייה או כל אמצעי אחר המופיע באפליקציה ו/או באפליקציה, הינה על אותו נותן שירות אליו פנה המשתמש. מפעילי האפליקציה עושים מאמצים להעביר את פרטי הפנייה לנותן השירות בזמן סביר, אבל אינם אחראים כי נותן השירות יראה את הפנייה ו/או יצור קשר עם הגולש בזמן סביר או בכלל. מפעילי האפליקציה לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ו/או מטרד ו/או הפסד אשר יגרמו לגולש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בשירות. 
  4. המשתמש נותן הסכמתו בזאת כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו למפעילי האפליקציה ו/או למפעילים אחרים, בין בשליחת טופס יצירת קשר לבית עסק ובין בפנייה ישירה למפעילי האפליקציה ו/או שימוש במספרים וירטואליים, הוא מאשר כי מפעילי האפליקציה יהיו רשאים לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לצורכי יצירת קשר עימו ו/או לצרכי מתן שירותי דיוור ישיר ו/או שירותים אחרים והכל בכפוף להוראות החוק.
  5. כחלק משירותי תוכן המופעלים ע"י מפעילי האפליקציה, מוצגים באפליקציה מספרי טלפון המפנים את המשתמש אל נותן השירות. אין חובה כי מספרים אלה יהיו בשימוש לעד או לכל תקופה שהיא והם עשויים להשתנות. משתמש העושה שימוש במספרים אלה, מסכים כי המפעילים יהיו רשאים לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש. המפעילים לא יעשו שימוש במידע כאמור לצרכים פרסומיים וכן לא יעבירו את המידע לצד שלישי כלשהו. ז. פרסומות ותוכן מסחרי המוצג באפליקציה.

8. פרסומות ותוכן מסחרי המוצג בשירות

  1. ייתכן והאפליקציה מכילה קישורים למקורות של צדדים שלישיים, בכללם אפליקציות מדיה חברתית, אפליקציות/שירותים של בית לקוח או בעל עסק המציעים למשתמש שירותים ו/או מוצרים וכן אפליקציות/שירותי בית של נותני שירות. מפעילי האפליקציה אינם מתחייבים כי הקישורים שימצאו באפליקציה יובילו את המשתמש לאפליקציה אינטרנט פעיל ו/או תקין. מפעילי האפליקציה שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להימנע מהוספת קישור חדש, ו/או לבטל קישור המצוי באפליקציה. 
 • מפעילי האפליקציה אינם קשורים באופן כלשהו לאותן לאפליקציהים המקושרים ולא יהיו אחראים לתכנים המופיעים בהם ו/או לכל שימוש בהם. משתמש העושה שימוש באפליקציהים מקושרים משחרר באופן בלתי חוזר את מפעילי האפליקציה ו/או כל מי מטעמו מכל אחריות בקשר עם אותם אפליקציהים. מפעילי האפליקציה ממליצים למשתמש להיות זהיר ועירני, ולבדוק את תנאי השימוש וכל תוכן אחר שנמצא באפליקציה המקושר ולבדוק שתכניו מוסכמים עליו.

9. הגבלת אחריות 

  1. השימוש באפליקציה הינו על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש נותן הסכמתו לכך. למשתמש לא תהיינה כנגד הפעילי האפליקציה כל טענות מסוג ומין כלשהן בגין השימוש באפליקציה ובשרותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה בגין שגיאה ו/או טעות בשירות, חוסר זמינות ו/או אובדן הנתונים.
  2. המשתמש מתחייב כי כל אדם ו/או גוף אשר יפעלו מטעמו ו/או בהרשאתו בקבלת ו/או בביצוע השירות ו/או בכל הקשור והנובע ממנו, יקבל על עצמם באופן ישיר את מלוא ההתחייבויות עפ"י תקנון זה. 
  3. מפעילי האפליקציה וכל מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לרכושו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשירותים המסופקים על ידם ו/או ע"י גורם אחר, ובכלל זה בשל אי זמינות המערכת, אי זמינות השירות, איבוד נתונים וכן עיכוב ו/או אי מסירה ו/או בשל מסירה לכתובת לא נכונה של מסרים, דיוור אלקטרוני והודעות סמס וכיו"ב המועברים באמצעות מפעילי האפליקציה ו/או ספקי שירות. 
  4. המשתמש יפצה וישפה את מפעילי האפליקציה ו/או מי מטעמו, ו/או את המפעילים הסלולריים, ו/או ספקי שירות לפי העניין, בגין כל אובדן, נזקהפסד, הוצאה או חבות שיגרמו למי מהם בשל הפרת מי מתנאי ו/או הוראות תקנון זה ע"י המשתמש או מי מטעמו. 
  5. מפעילי האפליקציה עושים מאמצים רבים על מנת לפרסם באפליקציה מידע ונתונים שונים אודות ספקי ו/או נותני שירות. עם זאת, תיתכנה טעויות בתהליך איסוף, עיבוד ופרסום תכני האפליקציה. משום כך, מפעילי האפליקציה ממליצים לבדוק את המידע באופן עצמאי. מפעילי האפליקציה אינם לא יהיו אחראים לתכנים המופיעים באפליקציה ולא לכל פגיעה ו/או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באפליקציה.
  6. אין במה שנאמר או במה שלא נאמר באפליקציה משום תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע ו/או מומחה ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמש. 
  7. כל הסתמכות של המשתמש על תוכן ו/או מידע כלשהו באפליקציה הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש ושלו בלבד. מפעילי האפליקציה אינם אחראים לשום נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או אי נוחות וכיו"ב שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתמש, לגופו ו/או לרכושו, ו/או לכל צד שלישי בשל הסתמכות ו/או שימוש במידע האפליקציה ו/או השירותים ו/או האפליקציה ומפעילי האפליקציה לא יישאו בכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן וכו' כאמור ו/או בגין כל טענות אחרות בקשר עם שימוש זה.
  8. כמו כן, מפעילי האפליקציה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או בשל טענות אחרות שיגרמו ו/או יהיו למשתמש כתוצאה מהתקשרותו של המשתמש עם גורם שלישי כתוצאה מהשימוש באפליקציה.
  9. המשתמש מצהיר בזה כי הוא מוותר כלפי מפעילי האפליקציה ו/או מי מטעמם על כל טענה ו/או תביעה הנובעות מהשימושים באפליקציה ו/או באפליקציה/או בשירותים ו/או בתכניהם ו/או בשל כל הסתמכות עליהם. 
  10. מפעילי האפליקציה אינם אחראים לטיב ו/או לנכונות ו/או לדיוק ו/או לרמת התכנים ו/או המידע ו/או השירותים ו/ו הפרסומים וכו' של נותני השירות ו/או ספקים באפליקציה ואין זה מתפקידם של מפעילי האפליקציה לעודד נותני חסות, מציעים וכיו"ב ביחס לנכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של תכנים ו/או מידע ו/או שירותים ו/או פרסומים וכיו"ב כאמור. כל מידע מסחרי ו/או פרסום שנעשה ע"י נותני שירות ו/או ספקים באפליקציה ו/או כל מפרסמים לא יתפרש בשום פנים ואופן כהצעה של מפעילי האפליקציה למשתמש ו/או כבא לעודד, להביע תמיכה וכיו"ב, במפורש או במכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים ע"י נותני שירות, ספקים ו/או מפרסמים באפליקציה. 
 • מפעילי האפליקציה אינם אחראים לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני כלשהן כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים בו ו/או באפליקציה. מלוא האחריות הינה של המשתמש בלבד.

10. הפסקת השימוש

  1. מפעילי האפליקציה רשאים, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, להפסיק ו/או לאסור ו/או להגביל ו/או לחסום כתובת IP של משתמש באפליקציה וזאת מכל סיבה שהיא לרבות בשל אי עמידה באחד או יותר מתנאי השימוש, שימוש העלול לגרום לפגיעה במשתמשים אחרים, שימוש העלול להפריע לשירות ושימוש המפר את חוקי המדינה. ידוע למשתמש כי במידה ומפעילי האפליקציה החליטו להפסיק ו/או לאסור ו/או להגביל ו/או לחסום כתובת IP כאמור, לא יהיה המשתמש רשאי לחזור ולהשתמש בשירותים באמצעות שם משתמש אחר. 
  2. מפעילי האפליקציה רשאים להגביל או לנתק או להפסיק את האפליקציה ו/או את שירותיו בכל עת, לצורך ביצוע פעולות תפעול ותחזוקה של האפליקציה. 
  3. בנוסף לאמור לעיל, בעת שימושך בשירות הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
   1. חדירה ו/או כניסה שלא כדין למחשבים ו/או העברת וירוס ממחשב למחשבים אחרים ו/או הפרעה למחשבים אחרים וכיו"ב בניגוד להוראות חוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.

לעניין סעיף זה, יהיה למונח "מחשבים" המשמעות הבאה: מחשבים כולל  גם השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש מפעילי השירות ו/או בשימושם של צדדים אחרים.

 1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי, ו/או מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים.
 2. שליחה ו/או פרסום של כל חומר שקרי ו/או מטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על אדם ו/או על גוף כלשהו, והכל בין במישרין ובין בעקיפין.
 3. הפצת הודעות ופניות זבל (spam) לשרתי השירות או לצדדים שלישיים או לגולשים אחרים בשירות או כל שימוש אחר שנועד להטריד אדם או גוף אחר בכל דרך שהיא.
 4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את השירות, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש בקשר עם השירות.
 5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או כל זכות קניינית אחרת המצויה בשירות זה.
 6. שימוש בכלי אוטומטי או ידני (כמו רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע וכו' ) המתוכנן לשאוב ו/או  לאנדקס ו/או לאחזר ו/או לשירות מידע בשירות או כלי כאמור המיועד  לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירות זה.
 7. הפרעה או קטיעה בכל דרך שהיא לשירות או כלפיו או כלפי מפעילי השירות ו/או צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם.
 8. איסוף או אגירה של  מידע אישי על משתמשים אחרים למטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או עשיית כל שימוש כלכלי במידע בשירות או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 9. המשתמש מתחייב לשפות את מפעילי השירות ו/או מי מטעמם ו/או בשמם בגין כל תביעה, נזק, אובדן רווח, דרישה, וכל הוצאה או תשלום לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד וכיו"ב – שייגרמו להם עקב כל הפרת חוק ו/או הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה  ו/או תביעה ו/או בשל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו.

11. שינויים

 • מפעילי האפליקציה שומרים לעצמם את הזכות לשנות בכל עת , עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, ואף ללא מתן הודעה מוקדמת, את תנאי השימוש שבתקנון זה ובאפליקציה. השינוי יתבצע בדרך של עדכון של המסמכים הנ"ל. באחריות המשתמש לעיין באופן קבוע בתנאי השימוש. המשך השימוש באפליקציה ייחשב כאשרור המשתמש לשינויים האמורים ללא הגבלה כלשהי.

12. מחלוקות

  1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש אלו.